قاب-پزشکان

آخرین اطلاعات ماه می 2019 درباره Gmc) General medical council)

شوراي نظام پزشکی انگلستان – اخذ شماره نظام پزشکی براي پزشکان
شوراي نظام پزشکی انگلستان به عنوان تنها نهاد رسمی و قانونی جهت اخذ شماره نظام پزشکی و نظارت بر انجام
فعالیت پزشکان در انگلستان است.

مدارك مورد نیاز براي متقاضیان، جهت ثبت نام:
1 -مدرك معتبر زبان انگلیسی – الف: مدرك زبان IELTS – تمام باندهاي آن با حداقل نمره 7 و نمره کل حداقل 5/7 – اعتبار براي 2 سال.
نکته: در صورتیکه متقاضی میخواهد امتحان PLAB را بدهد، مدرك زبان انگلیسی باید در همان زمان معتبر باشد.
ب: مدرك زبان OET با حداقل نمرة B در چهار مهارت – اعتبار ( 2 ( دو سال. متقاضی بایستی فرم پزشکی این امتحان را بدهد.
– ملیت + مدرك تحصیلی و دانشگاهی و محل آن + تجربه کاري متقاضی تعیین کننده مسیر ورود به فهرست
دندانپزشکان مورد تأیید ادارة نظام پزشکی انگلستان میباشد.

مراحل تقاضاي ثبت نام در GMC
1 -داشتن شرایط لازم و کافی به لحاظ مدرك تحصیلی و تجربه کاري
2 -تنظیم و تسلیم فرمهاي مرتبط تقاضا
3 -پرداخت مبلغ درخواستی از سوي GMC
4 -ارائه تمامی مدارك مورد نیاز به لحاظ کاري، شغلی، حرفهاي، کلینیکی
5 -مصاحبه Online براي تعیین و تشخیص هویت متقاضی

plab 1

ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻت و آﻣﺎدﮔﯽ: 

ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ، در ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﻣﺎرات، ﻫﻨﺪ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ (ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان)

برا انجام امتحان plab 1 متقاضی:

اﻟﻒ: اﺻﻞ ﻣﺪرك و رﯾﺰ ﻧﻤﺮات OET ﯾﺎ IELTS

ب: ﻣﺪرك GMC Online account

ج: 2019 از اول آورﯾﻞ 235

د: ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ 235 از آوریل 2019

plab 2

ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻت و آﻣﺎدﮔﯽ

امتحان OSCE در 18 سناریو و هر کدام 8 دقیقه انجام می‌شود. کل امتحان 3 ساعت و ده دقیقه طول کشیده و متقاضی بین هر سناریو 1.5 دقیقه وقت دارد تا خود را برای سناریوی بعدی آماده کند. این امتحان عملی است.

امتحان در 2 مرکز شهر منچستر در انگلستان و در طول سال انجام می‌شود.

مبلغ پرداختی 860 پوند از اول آوریل 2019 است.

منابع و نمونه سوالات فرستاده خواهد شد.

ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺎرﺟﯽ (ﻓﺎرغ‌اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺧﺎرج از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن)

ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺎرج از ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎي ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺎرغ‌اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه‌اﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ plab 1,2 رابا موفقیت گذرانده باشند.

ﻧﮑﺘﻪ: ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آزﻣﻮﻧﻬﺎي plab 1,2 در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ درﻣﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﻮﻗﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم داﺋﻢ ﺑﮑﻨﺪ.

ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوي ﻣﺎﻫﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎي ﮐﺒﯿﺮ (اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، وﯾﻠﺰ، اﯾﺮﻟﻨﺪ و اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ) ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺬﯾﺮش و اﺧﺬ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.

تهیه و تنظیم CV یا رزومه کاری-حرفه‌ای متقاضی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و در ابتدای کار و با شروع پرونده باید برای شرکت ما فرستاده شود.

بعد از امتحان plab 2 و حتی قبل از اعلام نتایج می‌توان نسبت به شغل‌یابی در مراکز بیمارستانی و درمانی انگلستان اقدام کرد.

شرکت VisaLTD با داشتن شابقه طولانی در این امر می‌تواند رهگشای نیاز متقاضیان باشد.